กิจกรรมแนะแนวการเข้าศึกษาต่อให้กับนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา)

วันที่ 26 มกราคม 2566 อาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดกิจกรรมการแนะแนวการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมพร้อมและตัดสินใจสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ลัดดาวัลย์ เอกจิต รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณาจารย์ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเข้าแนะแนว ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา)