มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2566 ให้กับบุคลากร

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยงานบริหารและทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2566 ให้กับบุคลากรวิทยาเขตกาญจนบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีและเป็นสวัสดิการให้กับบุคลากร โดยได้รับเกียรติจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้บริการตรวจสุขภาพ และให้บริการเอกซเรย์ ซึ่งบุคลากรจะเข้ารับการตรวจสุขภาพและนำข้อมูลไปดูแลสุขภาพของตนเองต่อไป