นำเสนอผลงานวิจัยของน.ศ.ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 2564 ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว covid-19 มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวรอบรั้ว วิทยาเขตฯ

ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่ประกาศ ปิดรับสมัคร
1 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ หรือผู้ช่วยอาจารย์ อาจารย์/ผู้ช่วยอาจารย์ 2 สาขาวิชาบัญชี 2 มิถุนายน 2564 15 กรกฎาคม 2564
2 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์และผู้ช่วยอาจารย์ ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ อาจารย์/ผู้ช่วยอาจารย์ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ -
3 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์หรือผู้ช่วยอาจารย์ (สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ) อาจารย์/ผู้ช่วยอาจารย์ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ 22 มีนาคม 2564 30 เมษายน 2564
4 ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร) อาจารย์ 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร 22 มีนาคม 2564 30 มิถุนายน 2564
5 ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (สาขาธรณีศาสตร์) อาจารย์ 1 สาขาวิชาธรณีศาสตร์ 22 มีนาคม 2564 30 มิถุนายน 2564
6 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์(สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ) อาจารย์ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ 22 มีนาคม 2564
ลำดับ รายการ รายละเอียด
1 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการ กล้องจุลทรรศน์โพลาไรซ์เสริมเทคนิคฟลูออเรสเซนต์ ชุดถ่ายภาพ และโปรแกรมวิเคราะห์ประมวลผล จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธี e-bidding pdf