• muka bike run for fund 2020 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ข่าวรอบรั้ว วิทยาเขตฯ

ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่ประกาศ ปิดรับสมัคร
1 ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี 1 งานคลังและพัสดุ 8 พฤศจิกายน 2562 18 ธันวาคม 2562
2 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานการเกษตร ระดับ 3 พนักงานการเกษตร ระดับ 3 1 งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม 31 ตุลาคม 2562 29 พฤศจิกายน 2562
3 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์หรือผู้ช่วยอาจารย์ (สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร) อาจารย์/ผู้ช่วยอาจารย์ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 31 ตุลาคม 2562 -
4 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานการเกษตร ระดับ 3 พนักงานการเกษตร ระดับ 3 1 งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม 4 ตุลาคม 2562 -
5 ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา วิศวกรโยธา 1 งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม 16 ตุลาคม 2562 29 พฤศจิกายน 2562
6 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยอาจารย์ (สาขาวิชาบัญชี) ผู้ช่วยอาจารย์ 1 สาขาวิชาบัญชี 22 ตุลาคม 2562 -
7 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา นักวิชาการเงินและบัญชี 1 งานคลังและพัสดุ 25 กันยายน 2562 8 พฤศจิกายน 2562
8 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์หรือผู้ช่วยอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา อาจารย์/ผู้ช่วยอาจารย์ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 18 กันยายน 2562 30 กันยายน 2562
9 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์หรือผู้ช่วยอาจารย์ อาจารย์/ผู้ช่วยอาจารย์ 1 สาขาวิชาบัญชี 17 กันยายน 2562 -
10 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา วิศวกรโยธา 1 งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม 10 กันยายน 2562 10 ตุลาคม 2562
ลำดับ รายการ รายละเอียด
1 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถตู้บริการบุคลากรเดินทางไป-กลับระหว่างวิทยาเขตพญาไท ศายาลา กาญจนบุรี ประจำปี 2563 pdf
2 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดส่วนกลาง ประจำปี 2563 pdf
3 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 pdf
4 ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการวิทยาเขตกาญจนบุรี เรื่อง การประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ครั้งที่ 3 pdf
5 ประกาศวิทยาเขตกาญจนบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ รายการรถบัสโดยสาร จำนวน 1 คัน pdf
6 ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการวิทยาเขตกาญจนบุรี เรื่อง การประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ครั้งที่ 2 pdf
7 ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการวิทยาเขตกาญจนบุรี เรื่อง ผลการประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ประจำปี 2562 pdf
8 ประกวดราคาซื่อชุดระบบจัดเก็บข้อมูลและฐานข้อมูลการเรียนภาคบรรยาย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) pdf
9 ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการวิทยาเขตกาญจนบุรี เรื่อง การประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี pdf
10 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดระบบจัดเก็บข้อมูลและฐานข้อมูลการเรียนภาคบรรยาย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) pdf