muka bike run for fund 2019 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ข่าวรอบรั้ว วิทยาเขตฯ

ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่ประกาศ ปิดรับสมัคร
1 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา วิศวกรโยธา 1 งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม 10 กันยายน 2562 10 ตุลาคม 2562
2 รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานการเกษตร ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา พนักงานการเกษตรระดับ 3 1 งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม 10 กันยายน 2562 10 ตุลาคม 2562
3 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์(ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร) อาจารย์ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 7 สิงหาคม 2562 -
4 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ หรือ ผู้ช่วยอาจารย์ (ประจำสาขาวิชาบัญชี) 1 อัตรา อาจารย์/ผู้ช่วยอาจารย์ 1 สาขาวิชาบัญชี 31 กรกฎาคม 2562 30 สิงหาคม 2562
5 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยอาจารย์(ประจำสาขาวิชาบัญชี) ผู้ช่วยอาจารย์ 1 สาขาวิชาบัญชี 19 กรกฎาคม 2562 -
6 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์(ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร) อาจารย์ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 19 กรกฎาคม 2562 -
7 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์หรือผู้ช่วยอาจารย์ (ประจำสาขาวิชาบัญชี) อาจารย์/ผู้ช่วยอาจารย์ 1 สาขาวิชาบัญชี 4 กรกฎาคม 2562 -
8 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์(เทคโนโลยีการอาหาร) จำนวน 1 อัตรา อาจารย์ 1 สาขาเทคโนโลยีการอาหาร 26 มิถุนายน 2562 10 กรกฎาคม 2562
9 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัยวิทยาเขตกาญจนบุรี ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ นักวิเทศสัมพันธ์ 1 งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 21 มิถุนายน 2562 -
10 ผลการสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานการเกษตร ระดับ 2 จำนวน 1 อัตรา สังกัดงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม พนักงานการเกษตร ระดับ 2 1 งานภายภาพและสิ่งแวดล้อม 21 มิถุนายน 2562 -
ลำดับ รายการ รายละเอียด
1 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถตู้บริการบุคลากรเดินทางไป-กลับระหว่างวิทยาเขตพญาไท ศายาลา กาญจนบุรี ประจำปี 2563 pdf
2 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดส่วนกลาง ประจำปี 2563 pdf
3 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 pdf
4 ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการวิทยาเขตกาญจนบุรี เรื่อง การประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ครั้งที่ 3 pdf
5 ประกาศวิทยาเขตกาญจนบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ รายการรถบัสโดยสาร จำนวน 1 คัน pdf
6 ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการวิทยาเขตกาญจนบุรี เรื่อง การประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ครั้งที่ 2 pdf
7 ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการวิทยาเขตกาญจนบุรี เรื่อง ผลการประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ประจำปี 2562 pdf
8 ประกวดราคาซื่อชุดระบบจัดเก็บข้อมูลและฐานข้อมูลการเรียนภาคบรรยาย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) pdf
9 ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการวิทยาเขตกาญจนบุรี เรื่อง การประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี pdf
10 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดระบบจัดเก็บข้อมูลและฐานข้อมูลการเรียนภาคบรรยาย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) pdf