ข่าวรอบรั้ว วิทยาเขตฯ

ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่ประกาศ ปิดรับสมัคร
1 ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี 1 งานคลังและพัสดุ 27 ธันวาคม 2562 31 มกราคม 2563
2 ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ อาจารย์ 5 สาขาวิชาสหวิทยาการ 27 ธันวาคม 2562 31 มกราคม 2563
3 ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิศวกรโยธา วิศวกรโยธา 1 งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม 27 ธันวาคม 2562 31 มกราคม 2563
4 ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี 1 งานคลังและพัสดุ 27 ธันวาคม 2562 31 มกราคม 2563
5 ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ อาจารย์ 5 กลุ่มสาขาวิชาสหวิทยาการ 27 ธันวาคม 2562 31 มกราคม 2563
6 ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิศวกรโยธา วิศวกรโยธา 1 งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม 23 ธันวาคม 2562 31 มกราคม 2563
ลำดับ รายการ รายละเอียด
1 ประกาศประมูลร้านค้าสวัสดิการวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล pdf