ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว covid-19 มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวรอบรั้ว วิทยาเขตฯ

MUKA Senior Project Exhibition 2020

MUKA Senior Project Exhibition 2020

งานการศึกษาและกิจการนักศึกษา
กิจกรรม AG Festival 2020 “มนต์รัก ณ AG Fest”

กิจกรรม AG Festival 2020 “มนต์รัก ณ AG Fest”

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
กิจกรรมนักศึกษา” กีฬาสีสัมพันธ์ MUKA GAMEs 2020”

กิจกรรมนักศึกษา” กีฬาสีสัมพันธ์ MUKA GAMEs 2020”

สโมสรนักศึกษาวิทยาเขตกาญจนบุรี
ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่ประกาศ ปิดรับสมัคร
1 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ระดับ 3 พนักงานธุรการ ระดับ 3 1 งานหอพักและศูนย์พัฒนาฝึกอบรม 18 พฤศจิกายน 2563 -
2 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ระดับ 3 พนักงานธุรการ ระดับ 3 1 งานหอพักและศูนย์พัฒนาฝึกอบรม 4 พฤศจิกายน 2563 -
3 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 งานเทคโนโลยีดิจิทัล 5 พฤศจิกายน 2563 -
4 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์หรือผู้ช่วยอาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ จำนวน 1 อัตรา อาจารย์/ผู้ช่วยอาจารย์ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ 30 ตุลาคม 2563 30 ธันวาคม 2563
5 ผลสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์(สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ) อาจารย์ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ 30 ตุลาคม 2563 -
6 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 งานเทคโนโลยีดิจิทัล 26 ตุลาคม 2563 -
7 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์หรือผู้ช่วยอาจารย์ อาจารย์/ผู้ช่วยอาจารย์ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 30 กันยายน 2563 30 ตุลาคม 2563
8 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานธุรกาจระดับ 3 พนักงานธุรการ ระดับ 3 1 งานหอพักและศูนย์พัฒนาฝึกอบรม 9 ตุลาคม 2563 22 ตุลาคม 2563
9 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ พนักงานสถานที่ 1 งานหอพักและศูนย์พัฒนาฝึกอบรม 9 ตุลาคม 2563 -
10 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายได้ ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ พนักงานสถานที่ 1 งานหอพักและศูนย์พัฒนาฝึกอบรม 1 ตุลาคม 2563
ลำดับ รายการ รายละเอียด
1 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการ เครื่องตรวจสอบชนิดและปริมาณแร่ธาตุในตัวอยาง จำนวน 1 เครื่อง (e-bidding) pdf
2 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด บริเวณส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) pdf
3 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดกลุ่มหอพักอาคารชุดพักอาศัย ประจำปีงบประมาณ2564 ด้วยวิธี e-bidding pdf
4 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย บริเวณส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) pdf
5 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบุคลากรเดินทางไป-กลับ ระหว่างวิทยาเขตพญาไท ศาลายา กาญจนบุรี จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ 2564 pdf
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากร 4 ชั้น จำนวน 1 งาน ด้วยวิธี e-bidding pdf
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอพักนักศึกษา 2 ชั้น จำนวน 1 งาน ด้วยวิธี e-bidding pdf
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานอาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากร 4 ชั้น จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ pdf
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอพักนักศึกษา 2 ชั้น จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ pdf
10 ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องซักผ้าอัติโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสิกส์ pdf