• TCAS 2563 รอบ 2 ระบบโควต้า
  • บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัคร เรียนโท-เอก 1 ธ.ค. - 5 ก.ค.63 สมัครออนไลน์ได้ที่ https://graduate.mahidol.ac.th

ข่าวรอบรั้ว วิทยาเขตฯ

ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่ประกาศ ปิดรับสมัคร
1 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์หรือผู้ช่วยอาจารย์(บัญชี) อาจารย์/ผู้ช่วยอาจารย์ 2 สาขาวิชาบัญชี 3 กุมภาพันธ์ 2563
2 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ 1 งานปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 23 มกราคม 2563
3 รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง พนักงานประจำห้องทดลอง 1 งานปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 23 มกราคม 2563 7 กุมภาพันธ์ 2563
4 ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี 1 งานคลังและพัสดุ 27 ธันวาคม 2562 31 มกราคม 2563
5 ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ อาจารย์ 5 สาขาวิชาสหวิทยาการ 27 ธันวาคม 2562 31 มกราคม 2563
6 ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิศวกรโยธา วิศวกรโยธา 1 งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม 27 ธันวาคม 2562 31 มกราคม 2563
7 ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี 1 งานคลังและพัสดุ 27 ธันวาคม 2562 31 มกราคม 2563
8 ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ อาจารย์ 5 กลุ่มสาขาวิชาสหวิทยาการ 27 ธันวาคม 2562 31 มกราคม 2563
9 ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิศวกรโยธา วิศวกรโยธา 1 งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม 23 ธันวาคม 2562 31 มกราคม 2563
ลำดับ รายการ รายละเอียด
1 ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการวิทยาเขตกาญจนบุรี เรื่อง การประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี (ร้านสวัสดิการปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญ) pdf
2 ประกาศประมูลร้านค้าสวัสดิการวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล pdf