• Social Distance mahidol ka

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว covid-19 มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวรอบรั้ว วิทยาเขตฯ

ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่ประกาศ ปิดรับสมัคร
1 ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์(สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร) อาจารย์ 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร 29 มิถุนายน 2563 31 กรกฎาคม 2563
2 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 งานเทคโนโลยีดิจิทัล 29 มิถุนายน 2563 17 กรกฎาคม 2563
3 ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักนิเทศศิลป์ นักนิเทศศิลป์ 1 งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 18 มิถุนายน 2563 15 กรกฎาคม 2563
4 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์(สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ) อาจารย์ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ 29 พฤษภาคม 2563 -
5 ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์หรือผู้ช่วยอาจารย์(สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร) จำนวน 1 อัตรา อาจารย์หรือผู้ช่วยอาจารย์ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 15 พฤษภาคม 2563 29 พฤษภาคม 2563
6 ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์(สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร) จำนวน 2 อัตรา อาจารย์ 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร 20 พฤษภาคม 2563 5 มิถุนายน 2563
7 รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์(สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ) อาจารย์ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ 1 พฤษภาคม 2563 -
8 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรุจและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยวิทยาเขตกาญจนบุรี ตำแหน่ง นักนิเทศศิลป์ นักนิเทศศิลป์ 1 งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 30 เมษายน 2563 22 พฤษภาคม 2563
9 ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิศวกรโยธา วิศวกรโยธา 1 งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม 22 เมษายน 2563 22 พฤษภาคม 2563
10 ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี 1 งานคลังและพัสดุ 22 เมษายน 2563 22 พฤษภาคม 2563
ลำดับ รายการ รายละเอียด
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากร 4 ชั้น จำนวน 1 งาน ด้วยวิธี e-bidding pdf
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอพักนักศึกษา 2 ชั้น จำนวน 1 งาน ด้วยวิธี e-bidding pdf
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานอาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากร 4 ชั้น จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ pdf
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอพักนักศึกษา 2 ชั้น จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ pdf
5 ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องซักผ้าอัติโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสิกส์ pdf
6 ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการวิทยาเขตกาญจนบุรี เรื่อง การประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี pdf
7 ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการวิทยาเขตกาญจนบุรี เรื่อง การประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี (ร้านสวัสดิการปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญ) pdf
8 ประกาศประมูลร้านค้าสวัสดิการวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล pdf