ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลจากการแข่งขันกิจกรรม Mahidol SDGs Impact Challenge 2024 รอบ Weekly Pitching Challenge

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลจากการแข่งขันกิจกรรม Mahidol SDGs Impact Challenge 2024 รอบ Weekly Pitching Challenge จัดโดยสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับกองแผนงาน กองวิเทศสัมพันธ์ และกองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ Design Thinking ในขั้น Empathise และในขั้น Define เก็บข้อมูล เกิดความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย นำไปสู่การสร้างสรรค์ไอเดียในการวางแผนพัฒนาและแก้ไขปัญหาภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs ณ MaSHARES Co-Working Space @MB)
และในโอกาสนี้มีนักศึกษาวิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมสร้างสรรค์นำเสนอไอเดียและผ่านการคัดเลือกได้รับรางวัล ดังนี้
การนำเสนอในขั้น Empathise
รางวัลรองชนะเลิคอันดับที่ 1 🥈
(เงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท)
1. นายมรรคผล แต่งแดน นักศึกษาชั้นปีที่ 2
หลักสูตรวิศวรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ พร้อมด้วยสมาชิกทีมการดูแลสุขภาพจิตสำหรับวัยรุ่น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2🥉
(เงินรางวัลมูลค่า 2,000 บาท)
1. นางสาวพิชามญชุ์ นพดารา นักศึกษาชั้นปีที่ 3
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
2. นายตฤณภัท ตรุเจตนารมณ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
3. นางสาวณัฐนันท์ เลิศจงพิทักษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
พร้อมด้วยสมาชิกทีมการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้างอาชีพให้ตอบความต้องการต่อตลาดแรงงานผ่านแพลตฟอร์ม MUX
และการนำเสนอในขั้น Define
รางวัลรองชนะเลิคอันดับที่ 2🥉
(เงินรางวัลมูลค่า 2,000 บาท)
1. นายมรรคผล แต่งแดน นักศึกษาชั้นปีที่ 2
หลักสูตรวิศวรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ พร้อมด้วยสมาชิกทีมการดูแลสุขภาพจิตสำหรับวัยรุ่น