การชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการฝึกงานและปฏิบัติสหกิจศึกษาให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

การชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการฝึกงานและปฏิบัติสหกิจศึกษาให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566
  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร) วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนิลกาญจน์
  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร) วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง MaShare
  3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ธรณีศาสตร์) วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง 2211
  4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์) วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.00 น. ณ ห้อง 2211
  5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ) วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง 2217
  6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง 2216