กิจกรรมบริการวิชาการค่าย IP- Sci-Math Camp ให้กับนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 คณาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ และนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดกิจกรรมบริการวิชาการค่าย IP- Sci-Math Camp ให้กับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Intensive Program: IP) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือเพื่อศึกษาเทคนิคทางชีวโมเลกุล (DNA Technology) เข้าใจกลไกการทำงานของเอนไซม์ตัดจำเพาะ ฝึกวิเคราะห์การแยก DNA ตามขนาดและแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมศึกษาแมลงกลางคืน โดยอาจารย์ไพพรรณ แพเจริญ หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ และคุณธนภัทร กลับชุ่ม นักวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เทคนิคการศึกษาแมลงเบื้องต้น ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี