มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี รับการตรวจประเมินเพื่อรักษามาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (Surveillance Audit)

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายกฤษณ์ ขาวบาง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ตรีพรหม ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านวิจัยและนวัตกรรม และบุคลากรวิทยาเขตกาญจนบุรี ให้การต้อนรับคณะกรรมการการประเมินงานตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความสอดคล้องตามข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการปฏิบัติงานตามวิธีที่ระบุในเอกสารระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของสำนักงานฯ สำหรับเป็นข้อมูลในการขึ้นทะเบียนการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 โดยคณะผู้ตรวจประเมิน ประกอบด้วยคุณสิรภพ พินิจการ และคุณพุฒิไนย เวชกามา ทั้งนี้ คณะผู้ตรวจประเมินได้ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมสกุลกันภัย ชั้น 4 อาคารอำนวยการ