กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 2 KA First Meet 1/2566

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี กล่าวต้อนรับและให้โอวาทกับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 2 KA First Meet 1/2566 พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ จินตโกวิท ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านการศึกษา และคุณกฤษณ์ ขาวบาง ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งคณาจารย์และบุคลากรงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร งานหอพักและศูนย์พัฒนาฝึกอบรม และงานการศึกษาและกิจการนักศึกษา รวมถึงองค์กรนักศึกษา สมาชิกสภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมให้ข้อมูลการบริการนักศึกษาในด้านต่างๆ อาทิ เกณฑ์การยื่นคะแนนภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ทุนการศึกษา การยื่นเรื่องผ่อนผันทหาร ทุนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ การให้บริการงานหอพักนักศึกษา ความปลอดภัยในการใช้ชีวิตภายในวิทยาเขตกาญจนบุรี และการให้บริการด้านอาคาร สถานที่ ยานพาหนะต่างๆ และการปฏิบัติตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากโรงพยาบาลไทรโยคร่วมให้ข้อมูล “แนวปฏิบัติการเข้ารับบริการและสิทธิการรักษาพยาบาล” และได้รับเกียรติจากสถานีตำรวจภูธรไทรโยค ร่วมให้ความรู้ ในหัวข้อ “ความปลอดภัยในชีวิตและการป้องกันอุบัติเหตุ” ณ ห้องประชุมไพลินภูธาร (L500) อาคารเรียนรวม วิทยาเขตกาญจนบุรี