วิทยาเขตกาญจนบุรี งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัล

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี งดรับ หรือให้ของขวัญ ของกำนัลที่มีมูลค่ามากเกินควรหรือประโยชน์อื่นใด เนื่องในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2567 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO GIFT POLICY)
มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามพันธกิจอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้มหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งและยั่งยืน