การประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหามลพิษลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว ร่วมกับผู้นำชุมชน

วันที่ 19 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนุช สังข์อยุทธ์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านบริการสังคมและชุมชนสัมพันธ์ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.จุฑามาส แก้วสุข หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ และคณาจารย์วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากปัญหามลพิษลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่วเป็นระยะเวลาหลายปี ร่วมกับผู้นำชุมชน นำโดยนายสุเมธ เลาคำ ที่ปรึกษากำนัน, นายสถาพร ทองผาภูมิปฐวี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคลิตี้ และผู้แทนชุมชน หมู่ที่ 4 ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยสืบเนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอริกา พฤฒิกิตติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ ได้ให้ข้อเสนอแนะในเบื้องต้นผ่านสื่อมวลชนว่าจากกรณีปัญหาลำห้วยคลิตี้เป็นการสะท้อนสู่การจัดการพื้นที่ปนเปื้อนมลพิษอย่างเป็นระบบ ในโอกาสนี้ ผู้นำชุมชนจึงเข้าปรึกษาหารือ เพื่อรับฟังองค์ความรู้ทางวิชาการเพิ่มเติมและแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับชุมชน ณ อาคารเรียนรวม วิทยาเขตกาญจนบุรี