กิจกรรม “สร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)” ในหัวข้อ “Together for a Sustainable Future (TSF)”

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์ ดร.วิมลมาศ บุญยั่งยืน อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ เข้าร่วมรับฟังการแชร์ประสบการณ์ของนักศึกษาที่เดินทางเข้าร่วมโครงการ “Sustainable Development Goals + Mobility MaPs (SDGs)” ในระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา
โดยนักศึกษาได้นำประสบการณ์การแลกเปลี่ยน ณ ประเทศสิงคโปร์ มาร่วมถ่ายทอดความรู้และร่วมแลกเปลี่ยนในหัวข้อ “Together for a Sustainable Future (TSF)” กับเพื่อนนักศึกษาที่สนใจ เพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ SDGs เสริมสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสร้างชุมชนสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งจะต่อยอดโอกาสเรียนรู้การเพิ่มพูนประสบการณ์การใช้ชีวิตต่างแดน และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ต่อไป ณ ห้อง Investment Lab อาคารเรียนรวม