ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 11

งานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 11 สำหรับนักศึกษาหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิตและวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปีที่ 2 และปีที่ 4 ผ่านระบบ KA e-Leanring