การอบรมในหัวข้อ “รอบรู้ด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหารงานภายในวิทยาเขตกาญจนบุรี”

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมในหัวข้อ “รอบรู้ด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหารงานภายในวิทยาเขตกาญจนบุรี” เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตำแหน่งบริหารหน่วยงานให้มีความพร้อมในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารหน่วยงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายอวยชัย อิสรวิริยะสกุล ผู้อำนวยการกองกฎหมาย และทีมนิติกรจากกองกฎหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม (วิมานดิน) จัดโดยงานบริหารทรัพยากรบุคคล