มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ให้การต้อนรับผู้แทนจาก CityNet Secretariat

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวต้อนรับ Mr. Chris Di Gennaro ผู้แทนจาก CityNet Secretariat พร้อมด้วยคณาจารย์จากสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ, สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ และหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมหารือการดำเนินงานของวิทยาเขตกาญจนบุรี เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในด้านภัยพิบัติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับนักเรียน นักศึกษา และชุมชน รวมไปถึงการเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสมาชิก CityNet ณ ห้องประชุม Co-working Space ชั้น 1 อาคารเรียนรวม