คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2567

วันที่ 4 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายกฤษณ์ ขาวบาง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าพบร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อขอพรและสวัสดีปีใหม่ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2567 ณ ห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี