“Meet the Vice President” ผู้บริหารพบประชาคมบุคลากรวิทยาเขตกาญจนบุรี (ครั้งที่ 2/2566)

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวต้อนรับบุคลากรที่เข้าร่วมรับฟังการประชุม “Meet the Vice President” ผู้บริหารพบประชาคมบุคลากรวิทยาเขตกาญจนบุรี (ครั้งที่ 2/2566) พร้อมกล่าวชี้แจงนโยบายและทิศทางการบริหารงานของวิทยาเขตกาญจนบุรีในปัจจุบันและอนาคต นอกจากนี้คณะผู้บริหารวิทยาเขตกาญจนบุรีในแต่ละด้านได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการดำเนินงานในอนาคต และในโอกาสนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี ได้มอบรางวัลให้กับบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ Global Talents สายวิชาการ ด้านวิจัย ให้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอริกา พฤฒิกิตติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ ณ ห้องประชุมนิลกาญจน์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม และผ่านระบบออนไลน์