นักศึกษาพบคณะผู้บริหาร “Meet the Vice President for Kanchanaburi Campus” ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 27 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมการประชุมนักศึกษาพบคณะผู้บริหาร “Meet the Vice President for Kanchanaburi Campus” ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากนักศึกษา โดยตัวแทนนักศึกษา ประกอบด้วย คณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณนักศึกษาวิทยาเขตกาญจนบุรี และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา วิทยาเขตกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2566 ได้ร่วมกันเสนอแนะปัญหาพร้อมนำเสนอข้อคิดเห็นในการพัฒนา และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องต่อการใช้ชีวิตของนักศึกษาวิทยาเขตกาญจนบุรี ซึ่งคณะผู้บริหารจะนำข้อมูลไปพิจารณาและหาแนวทางดำเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกับนักศึกษาต่อไป ณ ห้องประชุมนิลกาญจน์ วิทยาเขตกาญจนบุรี และผ่านระบบออนไลน์