การประชุมหารือความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของสาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำวิทยาเขตกาญจนบุรี ให้การต้อนรับผู้แทนมหาวิทยาลัยของสาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย Dr.Deng Dongping Director of the International Project Department of Henan Overseas Chinese International Culture and Art Exchange Association, Dr.Zhang Beibei Secretary of Henan Overseas Chinese International Culture and Art Exchange Association, Dr.Huang Qiuli Director of Henan Chinese International Promotion Base, Dr.Cheng Na Director of Henan Chinese International Promotion Base พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพื้นที่วิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมหารือความร่วมมือการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ การวิจัยร่วมกัน รวมถึงกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกันในอนาคต ณ ห้องประชุม Co-Working Space ชั้น 1 อาคารเรียนรวม วิทยาเขตกาญจนบุรี