การประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์สาขาวิชาธรณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมกับคณะผู้บริหารและบุคลากร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ร่วมประชุม เพื่อร่วมหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ และดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันในอนาคต อาทิ ความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอน บริการวิชาการ และงานวิจัย และร่วมสนับสนุนบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ร่วมพัฒนาศักยภาพให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(ธรณีศาสตร์) ณ ห้องประชุม 515 ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา