การประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี และภาควิชาวิศวกรรมอาหาร จาก School of Industrial Technology, Bandung Institute of Technology สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรวิทยาเขตกาญจนบุรี ให้การต้อนรับคณะจาก School of Industrial Technology, Bandung Institute of Technology สาธารณรัฐอินโดนีเซีย นำโดย Prof. Dr. Made Tri Ari Penia Kresnowati และ Asst. Prof. Dr. Helen Julian อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอาหารจาก School of Industrial Technology, Bandung Institute of Technology (ITB) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อหารือด้านวิชาการระหว่างสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี และ The Department of Food Engineering, School of Industrial Technology, ITB ในด้านของงานวิจัยและโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนร่วมกัน
โดยอาจารย์ ดร. ชุติกาญจน์ กาบคำ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร เข้าร่วมบรรยายแนะนำสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ณ ห้อง Co-working Space ชั้น 1 อาคารเรียนรวม วิทยาเขตกาญจนบุรี และในโอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่โดยรอบวิทยาเขตกาญจนบุรี