การประชุมการชี้แจงโครงการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (Internal control หรือ Geographical Indications: GI ) สินค้าทุเรียนทองผาภูมิ

วันที่ 14 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนุช สังข์อยุทธ์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านบริการสังคมและชุมชนสัมพันธ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ “จัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย(Internal control หรือ Geographical Indications: GI) สินค้าทุเรียนทองผาภูมิ” พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรปวีณ์ วรเศรษฐ์พงศา หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจ, อาจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ กาบคำ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร และคณะกรรมการบริหารจัดการสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ทุเรียนทองผาภูมิ,คณะทำงานควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตและจำหน่ายสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ทุเรียนทองผาภูมิ พร้อมด้วย ผู้ประกอบการเกษตรกรผู้ผลิต เข้าร่วมการประชุมชี้แจงโครงการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยInternal control หรือ Geographical Indications: GI สินค้าทองผาภูมิ ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณยุพา นาคา พาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมและเป็นวิทยากรผู้บรรยายร่วมกับคุณรวิสรา วราศิลป์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนุช สังข์อยุทธ์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านบริการสังคมและชุมชนสัมพันธ์ โดยในการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการชี้แจงการดำเนินงานและอธิบายขั้นตอนของโครงการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย สินค้าทุเรียนทองผาภูมิ วิธีการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้า วิธีการตรวจประเมินผู้ผลิตและผู้ประกอบการค้า เพื่อขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย ตามระบบควบคุมภายใน สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย สินค้าทุเรียนทองผาภูมิ เพื่อร่วมหารือที่กำหนดข้อมูลและวางแผนการดำเนินงาน และรับสมัครเกษตรกรผู้ผลิต ผู้ประกอบการค้าที่ประสงค์จะเข้ารับการตรวจประเมิน เพื่อขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย สินค้าทุเรียนทองผาภูมิ ณ ห้องประชุมนิลกาญจน์ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี