การประชุมหารือการจัดทำแผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนจังหวัดกาญจนบุรีสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโกสาขาภาพยนตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2567-2570) ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 19 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.นิธิมา สุทะพินธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.จุฑามาศ สุคนธปฏิภาค อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ เข้าร่วมประชุมหารือการจัดทำแผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนจังหวัดกาญจนบุรีสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโกสาขาภาพยนตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2567-2570) ร่วมกับนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมและขับเคลื่อนจังหวัดกาญจนบุรีสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก (ด้านภาพยนตร์) และสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางความร่วมมือในจัดทำแผนปฏิบัติการ ในโอกาสนี้นายเอกสิทธิ์ คล้ายแดง ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมและจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าวร่วมกัน ณ อาคารอำนวยการ วิทยาเขตกาญจนบุรี