พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการและบุคลากร Co-faculty ร่วมกับสถาบันโภชนาการ

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี และสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการและบุคลากร Co-faculty โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี และรองศาสตราจารย์ ดร.ชลัท ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งของบุคลากรในด้านการศึกษา การวิจัย และการเรียนการสอน สนับสนุนให้เกิดการใช้พื้นที่ เครื่องมือและทรัพยากรบุคคลระหว่างวิทยาเขตกาญจนบุรีและสถาบันโภชนาการ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งแนวทางการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือในอนาคตและความร่วมมือในการพัฒนาโครงการวิจัยและเสนอขอทุนทั้งในระดับประเทศและนานาชาติร่วมกัน ในโอกาสนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา