มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MoU ทางวิชาการ ร่วมกับบริษัท โฟลว์แอคเคาท์ จำกัด

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MoU ทางวิชาการ ร่วมกับ บริษัท โฟลว์แอคเคาท์ จำกัด โดยได้รับเกียรติจากนายกฤษฎา ชุตินธร ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท โฟลว์แอคเคาท์ จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้ได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาคณาจารย์และนักศึกษาให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรมโฟลว์แอคเคาท์ และสามารถนำไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง และยกระดับมาตรฐานในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อวิชาชีพต่อไป