พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

วันที่ 19 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมพิธีและลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยได้รับเกียรติจากคุณรังสรรค์ เพ็งพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานธรณีศาสตร์และการสำรวจ(ปตท.สผ.) ลงนามบันทึกข้อตกลง โดยมีผู้บริหารวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ตรีพรหม ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านวิจัยและนวัตกรรม และอาจารย์ ดร.ทรงคุณ บุญชัยสุข หัวหน้าสาขาวิชาธรณีศาสตร์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน), คุณศุภมิตรา ด่านพานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานศึกษาและวิเคราะห์ทางเทคนิค และคุณกมลพร อินไร่ขิง ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายศึกษาทางเทคนิคด้าน Subsurface ร่วมเป็นสักขีพยาน
โดยพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ จัดขึ้นเพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย การเรียนการสอน ร่วมสนับสนุนบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ร่วมพัฒนาศักยภาพให้กับนักศึกษา ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาสาขาวิชาธรณีศาสตร์ และคณะผู้บริหารและบุคลากรจากบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) รวมทั้งได้รับเกียรติจาก คุณธนบดี ด้วงประเสริฐ Account Manager, คุณพายัพ ทองประชาญ D&I Location Manager และคุณศวิษฐ์ วัฒนพรมงคล Thailand Director Schlumberger Overseas S.A. เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องนิลกาญจน์ อาคารเรียนรวม วิทยาเขตกาญจนบุรี