โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้นกับมหาวิทยาลัยในอาเซียน+3 (MU ASEAN+3 Mobility Program 2023: EP.01 – Tunghai University, Taiwan)

นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้นกับมหาวิทยาลัยในอาเซียน+3 (MU ASEAN+3 Mobility Program 2023: EP.01 – Tunghai University, Taiwan) ณ Tunghai University ประเทศไต้หวัน ในระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความเป็นสากล และศักยภาพของนักศึกษา เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสและประสบการณ์โดยเดินทางไปเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและสภาพสังคมของประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน โดยมีนักศึกษาจากวิทยาเขตกาญจนบุรีเข้าร่วมโครงการจำนวน 2 ราย ได้แก่
1. นางสาวพรนภา สวนชัง
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 2
2. นางสาวพิชามญชุ์ นพดารา
สาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 3