มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีได้รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส รางวัล MU ITA Awards ระดับ A ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ตรีพรหม ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านวิจัยและนวัตกรรม ผู้แทนวิทยาเขตกาญจนบุรี เข้ารับมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดยได้รับรางวัล MU ITA Awards ระดับ A ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จากศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้รับรางวัล MU ITA Awards ระดับ A ซึ่งมีผลคะแนนดีเด่น ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดให้มีการมอบรางวัลต่างๆ ประกอบด้วยรางวัล MU ITA Awards ระดับ A ,รางวัล Best MU ITA Award, รางวัล MU ITA Awards : Best OIT,รางวัล MU ITA Award : Best IIT, และ รางวัล MU ITA Award: Best EIT โดยมีคณะผู้บริหารและผู้แทนส่วนงานเข้ารับรางวัล ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ. นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา