ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จุฑามาส แก้วสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จุฑามาส แก้วสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ พร้อมด้วยทีมนักวิจัยร่วม เนื่องในโอกาสได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ (Joint Unit) จากกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อดำเนินโครงการ MU-York Interdisciplinary Living Research Excellence Center ร่วมกับ University of York สหราชอาณาจักร