Short-term Student Exchange Program” โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน (ระยะสั้น) ด้านวัฒนธรรม ณ Korea National University of Education (KNUE) สาธารณรัฐเกาหลี

วันที่ 16 ตุลาคม 2566 คณะนักศึกษาวิทยาเขตกาญจนบุรี เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม “Short-term Student Exchange Program” ณ Korea National University of Education สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 16-21 ตุลาคม 2566 โดยมีอาจารย์ ดร.นิธิมา สุทะพินธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาคณะดังกล่าว โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Mihyun Kho, Global Teacher’s University team leader ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย Ms. Jin A Choi, Section Chief of Department of International Affair and Ms. Un Ju Kim, Head of Department of International Affair อวยพรให้นักศึกษาจากวิทยาเขตกาญจนบุรีให้ได้รับประโยชน์และความรู้จากการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ ณ Korea National University of Education ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม ภาษาไทย-ภาษาเกาหลี และการเข้าเยี่ยมชมและทำกิจกรรมร่วมกับโรงเรียน Wallgok Elementary School เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 นักศึกษาวิทยาเขตกาญจนบุรี ที่เข้าร่วมโครงการ “Short-term Student Exchange Program”(MUKA-KNUE cultural exchange program 2023) ร่วมกันจัดกิจกรรมสอนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทยให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา Wallgok Elementary School ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ภายใต้การดูแลของ Korea National University of Education สาธารณรัฐเกาหลี โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย การสานปลาตะเพียน การละเล่นมอญซ่อนผ้า และการสอนภาษาไทยเบื้องต้น โดยในแต่ละกิจกรรม นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติจริง และมีนักศึกษาสาธิตการสอนถ่ายทอดความรู้อย่างใกล้ชิด ส่งผลให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และจดจำได้ดี และสนุกสนานกับการทำกิจกรรม อีกทั้งยังรู้สึกประทับใจและชื่นชมในวัฒนธรรมไทยอีกด้วย