“MUKA-UNSIKA Exchange Program 2024”

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ จินตโกวิท ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านการศึกษา และอาจารย์ไพพรรณ แพเจริญ หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ Prof.Dr. Sulistyo Sidik Purnomo,Ir.,M.Si Dean of Faculty of Agiculture พร้อมด้วยคณะอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Singaperbangsa Karawang สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการระหว่างประเทศและเสริมสร้างทักษะด้านภาษาและประสบการณ์การเรียนรู้ด้านชีววิทยาให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้อง Co-Working Space อาคารเรียนรวม วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยกิจกรรมแลกเปลี่ยนดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12 -18 พฤษภาคม 2567