อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมวิทยาเขตกาญจนบุรี

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.กำลัง ชุมพลบัญชร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี และคณะผู้บริหารวิทยาเขตกาญจนบุรี ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษนายแพทย์เสรี ตู้จินดา อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมผลการดำเนินงานของวิทยาเขตกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้าน Marketing Branding and Endowment Funds อย่างมีประสิทธิภาพ และเข้าสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมกันนี้ยังเยี่ยมชมพื้นที่โดยรอบวิทยาเขตกาญจนบุรี