ลำดับ รายการ รายละเอียด
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ ระยะที่ 1 จำนวน 1 งานด้วยวิธี e-bidding pdf
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างปรับปรุงสนามกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ด้วยวิธี e-bidding pdf
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด