มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วยคุณกฤษณ์ ขาวบาง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์นายแพทย์วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในโครงการทีมผู้บริหาร เลขานุการคณะ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วยงานสัญจร ณ ศูนย์วิจัยโรคเขตร้อนกาญจนบุรี ในหัวข้อ “การประชุมทีมบริหาร” จำนวน 34 ราย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ วิทยาเขตกาญจนบุรี และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับทีมผู้บริหาร หัวหน้างาน และรองหัวหน้างานของวิทยาเขตกาญจนบุรี เพื่อนำความรู้มาพัฒนาระบบงานต่อไป