กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2566

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ระดับส่วนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ จินตโกวิท ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านการศึกษา ชี้แจงให้ข้อมูล “เกณฑ์การยื่นคะแนนภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล” และแนะนำอาจารย์และบุคลากรงานการศึกษาและกิจการนักศึกษา ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากคุณกนกรัตน์ นพโสภณ หัวหน้างานบริการและสวัสดิการ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ชี้แจงการใช้บริการ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา และคุณปเนต กุลฉันท์วิทย์ หัวหน้าหน่วยสื่อสารองค์กร กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ชี้แจงเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และเข้าสู่กิจกรรมการพบปะพูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาแยกตาม 7 สาขาวิชา และรับฟังการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมหนีไฟ รวมถึงซักซ้อมการเตรียมอพยพหนีไฟ ณ ห้องบรรยายศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา