พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2566

วันที่ 24 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี มอบรางวัลให้กับศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2566 โดยในปีนี้มีศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล ได้แก่
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประเภท Shining Star ศิษย์เก่าดาวจรัสแสง ผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่วิทยาเขตกาญจนบุรี จำนวน 1 ราย ได้แก่
1) นางสาวอิสริญาภรณ์ เมืองแพน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประเภท Rising Star ศิษย์เก่าดาวรุ่ง ผู้เป็นความภาคภูมิใจของวิทยาเขตกาญจนบุรี ผู้ได้รับรางวัล จำนวน 4 ราย ได้แก่
1) นางสาวพรพิมล อ่อนศรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)
2) นางสาวชุลีพร สีสุ่น หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ)
3)นางสาวเบญจภรณ์ อรรคพิน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ธรณีศาสตร์)
4)นายรามิล เกาะแก้ว หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์)
และรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภท นักศึกษาผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม จำนวน 1 ราย ได้แก่
1) นายธนดล วงศ์ประภาธิวัฒน์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ซึ่งพิธีมอบรางวัลจัดขึ้น ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมแสดงความยินดีและเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลดังกล่าว