ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณรัญญา วิชาชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ)

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณรัญญา วิชาชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ) เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ภาคกลางตอนล่าง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เครือข่าย CWIE ภาคกลางตอนล่าง) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอริกา พฤฒิกิตติอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ (อาจารย์ที่ปรึกษา)อาจารย์ ดร.วัชรพล วงศ์เลิศอารักษ์อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ (อาจารย์นิเทศ) พร้อมด้วยอาจารย์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน และบริษัท สิ่งแวดล้อมสยาม จำกัด สถานประกอบการที่ให้ความสำคัญและส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าประกวดและได้รับรางวัลในครั้งนี้