ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นประจำจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2566

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี ให้เกียรติมอบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติให้แก่นางสาวอัจฉริยา ปาลเกิด นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นประจำจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2566 เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2566 ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี