การนำเสนอผลงานนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ MUKA-HBNU “Global Entrepreneurial Co-work 2023” (Pitching Project)

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ในโอกาสให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมและมอบรางวัลการนำเสนอผลงานนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ MUKA-HBNU “Global Entrepreneurial Co-work 2023” (Pitching Project) โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง และมีนักศึกษา Hanbat National University สาธารณรัฐเกาหลี เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 6 ราย คือ
1. SUMIN KANG
2. JUNHO PARK
3. YESUNG LIM
4. YUGYEONG KIM
5. JIYUN KIM
6. EUN-SEO LIM
และนักศึกษาวิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 5 ราย คือ
1. นางสาวเบญญาภา ตระการศรีกุล
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2. นางสาวปิยพัชร ม่วงแตง
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
3. นางสาวรัฐวิกา ทองมอญ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
4. นางสาวศศินา วิจิตศรี
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
5. นายมนัส วรประเสริฐ
สาขาวิชาบัญชี
โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการพิจารณาผลงานนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขัน ประกอบด้วย Prof. Dr. Youngjo Byun,คุณณัฐรินทร์ พงษ์วิทยภานุ กรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี นักศึกษาได้รับรางวัลประเภทต่างๆ ประกอบด้วยรางวัล Best teamwork, Excellent idea และ Outstanding presentation ในโอกาสนี้ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับผู้สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการเป็นผู้ประกอบการในระดับสากล ณ ห้อง Co-Working Space อาคารเรียนรวม วิทยาเขตกาญจนบุรี