กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13 (Plus Camp #13)

วันที่ 15 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ จินตโกวิท ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13 (Plus Camp #13) โดยมีนายอนุลักษณ์ โพธิ์บัลลังก์ ประธานโครงการค่ายพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13 กล่าววัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมทักษะการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สร้างความสามัคคีระหว่างนักศึกษา ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้มีจิตสาธารณะตระหนักถึงการทำคุณประโยชน์ต่อสังคม รวมถึงเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องและศิษย์เก่าด้วย โดยกิจกรรมจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15 – 18 กรกฎาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี