นักศึกษาวิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมนำเสนอผลงานภายใต้แนวคิด Sustainable Development Goals + Mobility Mahidol University Projects (SDGs+MaPs)

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 อาจารย์ ดร.จุฑามาส แก้วสุข หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ และอาจารย์ ดร.นิธิมา สุทะพินธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม Sustainable Development Goals + Mobility Mahidol University Projects (SDGs+MaPs) พร้อมด้วยคณะนักศึกษาจากวิทยาเขตกาญจนบุรีที่ได้เดินทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมนำเสนอผลงานภายใต้แนวคิด Sustainable Development Goals + Mobility Mahidol University Projects (SDGs+MaPs) พร้อมทั้งชมนิทรรศการและรับฟังการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์หลังการเดินทางในต่างประเทศจากเพื่อนๆ นักศึกษาทั้ง 25 กลุ่ม ที่เดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลกับ 3 ประเทศ ประกอบไปด้วย ประเทศเวียดนาม ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศสิงคโปร์ ในโอกาสนี้ นักศึกษาวิทยาเขตกาญจนบุรี ทีม “Girls on the beach” ได้รับรางวัล Presentation award กิจกรรมจัดขึ้น ณ ลานดอกกันภัย และห้อง 322 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา