การนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุม The 8th UNESCO UNITWIN International Conference on Quality Teacher Education 2023

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 อาจารย์ ดร.จุฑามาศ สุคนธปฏิภาค อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ และอาจารย์ ดร.นิธิมา สุทะพินธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุม The 8th UNESCO UNITWIN International Conference on Quality Teacher Education 2023 “Sustainable and Innovative Teacher Education: Theory and Peactice” พร้อมกันนี้ได้นำคณะครูในโรงเรียนระดับประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ในเครือข่าย KNUE UNESCO UNITWIN ประกอบด้วย อาจารย์เสาวลักษณ์ ภุมรินทร์ โรงเรียนวัดวังศาลา, อาจารย์รุ้งนภา ทับขุนทด โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม และอาจารย์มิชดา เหมันต์ โรงเรียนบ้านวังสิงห์ รับมอบเกียรติบัตรเนื่องในโอกาสเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 2023 UNITWIN Cooperation Programme for Quality Teacher Training ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2566 ณ Korea National University of Education สาธารณรัฐเกาหลี