มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ผลิตรายการพิเศษเพื่อถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ห้องแสดงใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี