การอบรม “Save Paotang” เพื่อเสริมทักษะทางด้านการเงินให้กับบุคลากรของวิทยาเขตกาญจนบุรี

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายกฤษณ์ ขาวบาง ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม “Save Paotang” ภายใต้โครงการส่งเสริมทักษะทางด้านการเงินสำหรับคนวัยทำงาน (Finดี Happy Life) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากร ให้มีความเข้าใจในรูปแบบของการออม การลงทุน สามารถวางแผนทางการเงินได้อย่างถูกวิธี และนำมาปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับตนเอง ก่อให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีพในปัจจุบันและในวัยเกษียณได้อย่างมั่นคง ซึ่งได้รับเกียรติโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากธนาคารออมสิน และธนาคารไทยพาณิชย์ ณ ห้องประชุมนิลกาญจน์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดโดยงานบริหารและทรัพยากรบุคคล