โครงการ “Sustainable Development Goals + Mobility MaPs” ณ ประเทศสิงคโปร์

นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมโครงการ “Sustainable Development Goals + Mobility MaPs” ณ ประเทศสิงคโปร์ ในระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2566 จัดโดยกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) และเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อประเทศอาเซียนและประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมทั้งมีโอกาสฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับการเพิ่มพูนประสบการณ์การใช้ชีวิตต่างแดน เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตที่จำเป็นต่อการศึกษาและการทำงานในอนาคต