โครงการ “Sustainable Development Goals + Mobility MaPs” ณ ประเทศเวียดนาม

นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมโครงการ “Sustainable Development Goals + Mobility MaPs” ณ ประเทศเวียดนาม โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ อาจารย์ ดร.จุฑามาส แก้วสุข หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ และอาจารย์ ดร.นิธิมา สุทะพินธ์อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 22-29 กรกฎาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน(SDGs) และเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อประเทศอาเซียนและประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมทั้งมีโอกาสฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับการเพิ่มพูนประสบการณ์การใช้ชีวิตต่างแดน เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตที่จำเป็นต่อการศึกษาและการทำงานในอนาคต