อาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้ารับรางวัล “คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ประจำปี 2566“

วันที่ 16 มกราคม 2567 อาจารย์ ดร.จุฑามาศ สุคนธปฏิภาค อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ และอาจารย์สุริยา บุตรพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เข้ารับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัล “คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ประจำปี 2566” โดยได้รับเกียรติจากนายโอภาส ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งได้ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ เนื่องในงานวันครู โดยจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดงานวันครูประจำปี 2567 ขึ้น เพื่อประกอบพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ เนื่องในงานวันครู แก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา จากหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจ และเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้เข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 68 พุทธศักราช 2567 ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี