ขอความร่วมมือนักศึกษาวิทยาเขตกาญจนบุรี “ทำแบบประเมินการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565”

🎙️ขอความร่วมมือนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีทุกท่าน “ทำแบบประเมินการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565” (รหัสวิชา KA)
👉🏼คลิกเพื่อทำแบบสอบถาม แบบสอบถาม
🥁 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
☎️ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานการศึกษาและกิจการนักศึกษา โทร 086-3779947 หรือ 034-585058 ต่อ 2103 (ขอความร่วมมือน้องๆ โปรดติดต่อในเวลาราชการเท่านั้น)