ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาบัญชี เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลการแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566 “Thailand Accounting Case Competition 2023”

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566 นักศึกษาสาขาวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้รับรางวัลเหรียญเงิน พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ในการแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566 “Thailand Accounting Case Competition 2023” ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี และมีมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการสอนวิชาบัญชีทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขันจำนวนกว่า 70 ทีม และนักศึกษาสาขาวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ภายใต้ชื่อ”ทีม LIT” ผ่านเข้ารอบ 15 ทีมสุดท้ายและได้รับรางวัลเหรียญเงิน โดยมีรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ดังนี้
1. นางสาวจงกลนี แซ่ตั้ง ชั้นปีที่ 3
2. นางสาวกัญญาวีร์ สุขสำราญ ชั้นปีที่ 3
3. นางสาวกันต์กมล ศักดาเพชรศิริ ชั้นปีที่ 3
4. นายชลกร รุ่งสกุล ชั้นปีที่ 2
5. นางสาวชรินรัตน์ มีสุข ชั้นปีที่ 2
และมีอาจารย์ ดร.ชุตินุช อินทรประสิทธิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ และรู้จักใช้ข้อมูลในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่มุ่งเน้นการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพให้กับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาบัญชี ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ