ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาบัญชี เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 ในการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2567 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชีฯ) ได้จัดการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567 หรือ Thailand Accounting Challenge 2024 ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ชั้น 6 ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช
โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาบัญชี ทีม T034 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 (จากทีมผู้เข้าแข่งขัน จำนวน 124 ทีม จากสถาบันการศึกษา 66 แห่ง ทั่วประเทศไทย) พร้อมรับโล่รางวัลและทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท ดังนี้
1. นางสาวกัญญาวีร์ สุขสำราญ ชั้นปีที่ 4
2. นางสาวเมธากานต์ เอี่ยมมา ชั้นปีที่ 4
3. นายศุภกฤต ทรงสว่าง ชั้นปีที่ 3
และมีนักศึกษาที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้
1. นางสาวชัญญานุช อยู่สุข ชั้นปีที่ 4
2. นางสาวรัศมี สว่างเกียรติกุล ชั้นที่ 4
3. นางสาวธันย์ชนก ไทรน้อย ชั้นที่ 3
โดยมีอาจารย์อดิศักดิ์ เหล่าศิริรัตน์ หัวหน้าสาขาวิชาบัญชี อาจารย์ ดร.ชุตินุช อินทรประสิทธิ์ และอาจารย์วิทยา เอกวิรุฬห์พร อาจารย์ประจำสาขาวิชาบัญชี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ ทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของผู้ประกอบวิชาชีพทางบัญชีต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์