การประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี ครั้งที่ 8 (2/2567)

วันที่ 22 เมษายน 2567 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี ครั้งที่ 8 (2/2567) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมทีมผู้บริหารวิทยาเขตกาญจนบุรี กล่าวรายงานผลการดำเนินงานตามพันธกิจของวิทยาเขตกาญจนบุรี ผลการดำเนินงานตามพันธกิจ ประจำปี 2567 (ในรอบ 3 เดือน) และนำเสนอวาระสืบเนื่องในแนวทางการผลักดันกลยุทธ์ด้วยแนวทางการผลักดันกลยุทธ์ด้วย Flagship Project 2024
1) T&L Transformation towards SDGs
2) Strategic Partners
3) Quality of Publication: Field Weighted Citation Index (FWCI)
4) Social Enterprise
5) Digital Transformation of Holistic HR Approach
ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ทีมผู้บริหารวิทยาเขตกาญจนบุรี, กรรมการจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล, ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล, ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี, และผู้แทนจากหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางในการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี ณ ห้องประชุมสกุลกันภัย อาคารอำนวยการ วิทยาเขตกาญจนบุรี และผ่านระบบออนไลน์